Registrera Konto

Välkommen till MobilGirot.
Detta är steg 1 i vår enkla registreringsprocess. Fyll i uppgifterna nedan och du får ett mail med länk som guidar dig genom processen som tar några minuter.

Mobilgirots Allmänna villkor för företag

Mobilgirot ägs av Swedish Mobile Transfer AB org. nr 559058-2002 (“Mobilgirot”), tillhandahåller en tjänst för förmedling av betalning vid handel med varor, tjänster och andra nyttigheter (“Tjänsten”). Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Mobilgirot (“Användarföretag”) kan genom Tjänsten ta betalt av sina kunder, för sina varor och tjänster. Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) skall tillämpas vid Användarföretagets nyttjande av Tjänsten.

1. Definitioner

I dessa Villkor används följande definierade termer i nedan angivna betydelser. Tjänsten – Förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan Användarföretaget och dennes kund.
Transaktionskostnad- Den avgift Mobilgirot tar ut för varje genomförd betalning som sker mellan Användarföretaget och dennes kund.
Mobilgirokonto – Ett elektroniskt kontantfack där Användarföretagets fordran på Mobilgirot noteras. Mobilgirokontot finns registrerat på en central server hos Mobilgirot. Ett belopp motsvarande saldot på Användarföretagets Mobilgirokonto hålls för Användarföretagets räkning avskilt från Mobilgirots medel, på klientmedelskonto i bank, enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel.
Användarföretaget – Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Mobilgirot.

2. Anslutning till Tjänsten

Användarföretaget ansluter sig till Tjänsten genom att acceptera Villkoren och registrera ett Mobilgirokonto enligt Mobilgirots vid var tid gällande rutiner och villkor. Förutom vad som anges i dessa Villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för Tjänsten. Användarföretaget förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsten samt hålla sig uppdaterad om och iaktta förändringar i dessa. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för Tjänsten skall även anses utgöra brott mot dessa Villkor. Mobilgirot tillåter inte betalningar beträffande olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot Mobilgirots från var tid gällande policy. För det fall att Användarföretaget använder sig av Mobilgirot för att ta emot betalning för denna typ av varor/tjänster är detta att anse som brott mot dessa Villkor.

3. Betalning genom Tjänsten

3.1 Avtal om köp ingås mellan Användarföretaget och dennes kund. Mobilgirot är inte part i denna relation.

3.2 Transaktionskostnaden, vilken justeras enligt gällande för tiden prislista justeras efter att Användarföretagets kund erlagt betalning för den tjänst Användarföretaget utfört eller levererat. Mobilgirot lämnas inga krediter eller har annan del av uppgörelsen utan tar ut transaktionsavgiften först när uppgörelsen är godkänd och slutbetald.

3.3 Användarföretaget godkänner i detta avtal att Mobilgirot automatiskt drar kostnad för varje transaktion som genomförts.
Vid twist mellan Användarföretaget och dennes kund, efter betalning genomförs står Mobilgirot utanför uppgörelsen som därmed får hanteras mellan Användarföretaget och dennes kund.

3.4 Mobilgirot har rätt att avvisa en godkänd Debitering, t ex om det finns anledning att anta att den skulle strida mot dessa Villkor, gällande lag, författning eller annan föreskrift. Mobilgirot skall utan oskäligt dröjsmål underrätta Användarföretaget om att Debitering avvisats.

4. Ingen ränta

Användarföretaget får på sina kontanta medel i Mobilgirot ingen ränta.

5. Uttag från Mobilgirokontot

Användarföretaget får sina medel överförda till sitt verifierade bankkonto enligt Mobilgirots utbetalningsplan och kostnader. Endast till ett verifierat bankkonto, där representant för Användarföretaget registrerat nödvändiga uppgifter kan Mobilgirot utbetala likvida medel.

7. Redovisning av Debiteringar

7.1 Varje Debitering redovisas på Användareföretagets Mobilgirokonto. Användarföretaget kan granska saldot/historiken på sitt Mobilgirokonto genom att logga in på www.Mobilgirot.se.

7.2 Om Användarföretaget anser att Debitering redovisats felaktigt skall Användarföretaget meddela Mobilgirot utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på Mobilgirokontot.

8. Säkerhet

8.1 Utformning och förvaring av lösenord etc.
Användarföretaget är skyldig att följa Mobilgirots vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Användarföretaget förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan.
Användarföretaget skall snarast anmäla till Mobilgirot via kontaktformuläret om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

8.2 Obehörigt utnyttjande
Om Användarföretaget underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt punkten 8.1 ovan är Användarföretaget alltid ansvarig för skada som åsamkas Mobilgirot och Debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Användarföretagets Mobilgirokonto.
Även om lösenord eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt Mobilgirots vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner, är Användarföretaget ansvarig för skada som åsamkas Mobilgirot och Debitering som uppkommer till följd av att Användarföretagets Mobilgirokonto använts obehörigen, om Användarföretaget:
a) avslöjat lösenordet för annan,
b) genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, eller
c) haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Användarföretaget inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos Mobilgirot och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt Mobilgirots vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.

9. Drift

Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Mobilgirot garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Mobilgirot skall alltid ges möjlighet att rätta brist i Tjänsten innan avtalsbrott skall anses föreligga. Mobilgirot har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m.m. såvitt avser Tjänsten. Mobilgirot har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

10. Fel i Tjänsten

Ett Användarföretag som vill åberopa fel i Tjänsten skall underrätta Mobilgirot härom inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att vis kontaktformulär kontakta Mobilgirot. Gör Användarföretaget inte det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig.

11. Fel eller dröjsmål vid köp

Avtal om betalning, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan Användarföretaget och dennes kund som agerar säljare respektive köpare. Mobilgirot är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som köpare betalar genom Tjänsten. Om köpare vill reklamera Användarföretagets prestation, skall köparen således vända sig direkt till Användarföretaget.

12. Avgifter

Startavgift: 0 SEK
Månadsavgift: 0 SEK
I övrigt råder avgifter enligt för var tid gällande avgiftsstruktur.
Avgifter debiteras löpande Användarföretagets Mobilgirokonto.

13. Ansvar och kvittning

Användarföretaget åtar sig att hålla Mobilgirot skadeslös för belopp Mobilgirot kan nödgas betala till tredje man på grund av utnyttjande av Användarföretagets Mobilgirokonto, t ex genom ogiltig eller obehörig laddning av Mobilgirokontot. Mobilgirot har rätt att kvitta sådan fordran mot Användarföretagets fordran på Mobilgirot. Sådan kvittning begränsar dock inte Mobilgirots rätt att begära skadestånd eller annan påföljd enligt lag.

14. Avtalstid, uppsägning och spärrande av kontot

14.1 Användarföretaget ingår avtal med Mobilgirot enligt dessa Villkor (“Avtalet”) genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 2. Användarföretaget har rätt avsluta Mobilgirokontot med omedelbar verkan genom att via kontaktformulär kontakta Mobilgirot. När uppsägning kommit Mobilgirot tillhanda skall Mobilgirot utan oskäligt dröjsmål avsluta Mobilgirokontot.

14.2 Mobilgirot har rätt att spärra Mobilgirokontot med omedelbar verkan, om
a) det kommer till Mobilgirots kännedom eller Mobilgirot annars har skälig anledning att anta att Användarföretaget använder eller kommer att använda Mobilgirokontot i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift,
b) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarföretagets Mobilgirokonto kommer att missbrukas, och/eller
c) det annars finns skälig anledning att anta att Användarföretagets Mobilgirokonto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

14.3 Mobilgirot har, oavsett anledning, rätt att efter eget gottfinnande säga upp Avtalet omgående efter det att uppsägning sänts per e-mail till Användarföretaget. Mobilgirokontot skall spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats, med stöd av en eller fler av punkterna 14.2 a)-c) ovan.

14.4 Sedan Avtalet upphört skall det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.

14.5 Vid Avtalets upphörande skall Mobilgirot utan oskäligt dröjsmål till Användarföretaget redovisa eventuella medel som hållits avskilda för Användarföretagets räkning med avdrag för eventuella avgifter.

15. Behandling av personuppgifter

15.1 Mobilgirot behandlar Användarföretagets uppgifter i enlighet med PUL och lagen om anti penningtvätt och stöd av terrorism.

15.2 Användarföretaget skall till Mobilgirot lämna de personuppgifter, adressuppgifter och andra uppgifter som Mobilgirot må efterfråga. Användarföretaget samtycker till att Mobilgirot eller av Mobilgirot godkänd samarbetspartner behandlar Användarföretagets personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av Avtalet eller fullgörandet av skyldighet att lämna sådana uppgifter till behörig myndighet. Användarföretaget samtycker vidare till att personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte, t ex i syfte att kunna lämna information om vilka tjänster som erbjuds av Mobilgirot eller någon av Mobilgirot godkänd samarbetspartner. Samtycket omfattar överföring av personuppgifter till tredje land.

15.3 Användarföretaget samtycker även till Mobilgirot att fastställa Användarföretagets verkliga identitet, enligt de rutiner och krav som ställs på finansiella institut och deras tjänster för att t.ex. undvika att Mobilgirots tjänst nyttjas för icke lagliga transationer.

15.4 Användarföretaget kan när som helst återkalla ett samtycke att behandla personuppgifter genom att via kontaktformulär kontakta Mobilgirot. Användarföretaget är dock medveten om att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Mobilgirokontot från Användarföretagets sida enligt punkt 14.1 ovan.

15.5 Användarföretaget har rätt att en gång per kalenderår, efter ansökan härom, hos Mobilgirot kostnadsfritt få information om behandlade personuppgifter som berör Användarföretaget. Mobilgirot skall på Användarföretagets begäran via kontaktformulär rätta personuppgifter om Användarföretaget som befinns vara felaktiga.

16. Ansvar

16.1 Mobilgirot ersätter Användarföretaget endast för dennes styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Mobilgirots sida. Användarföretaget har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till 1500 kr per år.

16.2 Mobilgirot har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Mobilgirot kan visa att skada som åsamkats Användarföretaget beror på omständighet utanför Mobilgirots kontroll som Mobilgirot inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Mobilgirot inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Mobilgirot samarbetar förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av sådan omständighet som härvid avses. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Mobilgirot genom vårdslöshet orsakat skadan.

16.3 Mobilgirot svarar inte för skada som orsakats av fel i det allmänna telefonnätet eller teknisk utrustning som inte tillhör Mobilgirot. Inte heller ansvarar Mobilgirot för skada som orsakats av att Debitering av Användares Mobilgirokonto avvisats eller av att Användares Mobilgirokonto spärrats felaktigt om Mobilgirot vid tiden för spärrningen hade skälig anledning att anta att åtgärden var befogad.

16.4 Användarföretaget skall hålla Mobilgirot skadeslös vid eventuella krav från tredje man gentemot Mobilgirot till följd av Användares användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

17. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Mobilgirot eller tredje man med vilken Mobilgirot samarbetar, och får inte nyttjas av Användarföretaget utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

18. Meddelanden

Skriftliga meddelanden från Mobilgirot till Användarföretaget sänds per e-mail. Meddelande som på så sätt har sänts till Användarföretaget skall anses ha kommit Användarföretaget tillhanda senast påföljande dag.

19. Överlåtelse

Mobilgirokontot är personligt och Användarföretaget äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan Mobilgirots skriftliga godkännande. Mobilgirot äger rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part utan samtycke från Användarföretaget.

20. Tillägg och ändringar

Mobilgirot har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Villkor. Användarföretaget skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast fjorton (14) dagar före ikraftträdandet. Användare som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Villkor på sätt som anges i punkten 14. Mobilgirot har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

21. Tvist och lagval

Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Dessa villkor gäller från 2016-07-01 och tills vidare.

Skriv ut

© 2016 MOBILGIROT. All rights reserved.